Bina çürük raporu nasıl alınır?

Bina çürük raporu nasıl alınır?

Gayrimenkul sahipleri yapılarını, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine veya büyükşehir ilçe belediyelerine tespit ettirebiliyorlar.Peki buna göre bina çürük raporu nasıl alınır?


Bina çürük raporu nasıl alınır?

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapılara çürük raporu verilebiliyor.


Bir binanın çürük olduğunu öğrenmek için yapıdaki maliklerden birinin Bakanlık tarafından yetkilendirilen firmalara müracaat etmesi yeterli oluyor.


Müracaat işleminde sonra apılan tespitler neticesinde çürük olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceliyor, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyır, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


Çürük raporuna onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor.Bu süre içinde itiraz edilmesse tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildiriliyor.


Çürük yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen gayrimenkullerin maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor.


Riskli yapıların altmış günlük süre içinde yıktırılmazsa, Müdürlükçe mahallinde kontrol ediliyor ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunuluyor.


Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılıyor veya yaptırılıyor.Riskli yapı harç muafiyeti var mı?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com