Apartman çürük raporu nasıl alınır?

Apartman çürük raporu nasıl alınır?

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve çürük olduğu düşünülen apartman,site veya binalar için çürük raporu söz konusu olabiliyor.Buna göre apartman çürük raporu nasıl alınır?İşte apartmana çürük raporu alma süreci..


Apartman çürük raporu nasıl alınır?

Çürük yapıların tespiti 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılıyor.


Çürük yapıların tespiti öncelikle yapı malikleri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılıyor.Taşınmaz mal için yapılacak çürük yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılıyor.Maliklere verilen süre içinde tespitin yapılması gerekiyor aksi takdirde bu karar idareden istenebiliyor.


Çürük raporu gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet çürük tespiti raporu düzenlenebiliyor. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol ediliyor.


Çürük yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderiliyor. Müdürlükçe, raporların birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği inceleniyor ve herhangi bir eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde bu raporlar gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade ediliyor.


Apartmana çürük raporu nasıl alınır?


Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik ve yanlışlığın bulunmadığının tespit edilmesi halinde,çürük yapılar, ilgili tapu müdürlüğüne bildiriyor.


Çürük yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor.Çürük yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. 


Çürük yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılıyor veya yaptırılıyor.Riskli bina tespit kredisi nedir?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com