Çekmeköy'deki ruhsatsız kaçak binaların yıkım işi ihalesi 1 Aralık'ta!

Çekmeköy'deki ruhsatsız kaçak binaların yıkım işi ihalesi 1 Aralık'ta! Çekmeköy'deki ruhsatsız kaçak binaların yıkım işi ihalesi 1 Aralık'ta!

Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü; Çekmeköy'deki ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapıların yıkılması işini 1 Aralık 2014 tarihinde ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 10 gün sürecek.Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü; Çekmeköy'deki ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapıların yıkılması işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 10 gün sürecek. 


İhalesi; 1 Aralık 2014 tarihinde 11.00'de Çekmeköy'de açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İHALE İLANI:


YAPI KONTROL MD. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ MAH.PİRİ REİS CAD.NO:5 - Evrak No: 23671


RUHSATSIZ VE VEYA RUHSATA AYKIRI KAÇAK YAPILAN İNŞAATLARIN YIKILMASI İŞİ


ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


RUHSATSİZ VE VEYA RUHSATA AYKIRI KAÇAK YAPILAN İNŞAATLARIN YIKILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 


ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası 2014/148756


1-İdarenin


a) Adresi MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası 2166000600 -2166000661


c) Elektronik Posta Adresi info@cekmekoy.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE (MAKİNA İLE ÇİMENTO HARÇLI KARGİR,HORASAN İNŞAAT YIKIMI VE MAKİNA İLE DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI ) YAPİM İŞİ Ayrıntılı 


bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer  ÇEKMEKÖY/İST.


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi Yer tesliminden itibaren 10 (ON) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY/İST.


b) Tarihi ve saati : 01.12.2014- 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecimali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPİM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARİ TEBLİĞİNDE YER ALAN B/111 GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANLARIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMALARI 


İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY/İST. adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 


gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 


verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanı için tıklayın