Ecrimisile nasıl itiraz edilir?

Ecrimisile nasıl itiraz edilir? Ecrimisile nasıl itiraz edilir?

Ecrimisil bedeli, hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan kimselerden alınıyor. Peki ecirimisil bedeline itiraz edilir mi? Ecrimisile nasıl itiraz edilir?Ecrimisile nasıl itiraz edilir?

Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminata ecrimisil deniyor.


Ecrimisil bedeli, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerden alınıyor. Peki ecirimisil bedeline itiraz edilir mi? Ecrimisile nasıl itiraz edilir?


Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabiliyor.


Ecrimisil bedeline itiraz dilekçesi..


..........  Emlak  MÜDÜRLÜĞÜNE


 

İlgi: ././.. tarih  ve .. sayılı Ecrimisil İhbarnamesiİlimiz, ... İlçesi, .........Mahallesinde bulunan ... ada ... parsel no.lu ...... m² yüzölçümlü Hazineyeait taşınmazın tamamını / ... m² sini ...... tarihinden ....... tarihine kadarişgal ettiğim belirtilerek ilgi ihbarname ile adıma ....... TL ecrimisil bedeligönderilmiştir.Ancak; .................................................................................................................................nedeniyle söz konusu ecrimisil bedeline itiraz ediyorum.


 

Gereğini arz ederim. ... / ... / ...

 


Ad Soyad (İmza)


Adres :

T.C.Kimlik No :

Telefon No :


Ecrimisil kira mıdır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com