Emlak vergisi kiracıya mı ait?

Emlak vergisi kiracıya mı ait?1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince ödenmesi gereken emlak vergisinden taşınmaz malda kiracı olması durumunda mal sahibi mi yoksa kiracı mı sorumlu olur? Emlak vergisi kiracıya mı ait?


Emlak vergisi kiracıya mı ait?

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Taşınmaz malda kiracı olması durumunda vergiden mal sahibi mi yoksa kiracı mı sorumlu olur? Emlak vergisi kiracıya mı ait?


Kanunen Emlak Vergisini, taşınmaz malın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Buna göre taşınmaz malda kiracı olması, emlak vergisi mükellefi olması gerektiği anlamına gelmiyor.

Bir taşınmaz mala paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 


Bina vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin  yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar. 


Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.


Emlak vergisi ne kadar ödeyeceğim 2015?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com