Emlak vergisi mükellefi kimdir?

Emlak vergisi mükellefi kimdir? Emlak vergisi mükellefi kimdir?

Emlak vergisi ödemekle yükümlü emlak vergisi mükellifi kimdir? Emlak vergisi Kanunu'ndaki maddelerde mükelleflik durumu ne şekilde ve hangi ölçütlerde yer alıyor? sorularının cevaplarını haberimizin içinde bulabilirsiniz...

Emlak vergisi mükellefi kimdir?


Emlak vergisini ödemekle yükümlü emlak vergisi mükellefi, emlak vergisi muafiyet durumundan yararlanamayan kişilerdir. Peki mükellef olan kişiler kimlerdir?


Taşınmazın maliki, eğer varsa intifa hakkına sahip olan kişi  ya da taşınmazı maliki gibi tasarruf eden kişilerdir.


Emlak vergisi mükellefi taşınmaz üzerinde intifa hakkı sahibi olan kişidir. Eğer taşınmazın intifa hakkı sahibi yoksa taşınmazı maliki gibi kullanan kişi mükellef yerine geçer.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 23'e göre emlak vergisi mükellefi;


Madde 23 – (Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

"Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.


Bildirimler; 

a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,


b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı  içerisinde, emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.


Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği mülkiyeti nde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir.


Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.


Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye Bakanlığınca belirlenir."Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur?

Emlak vergisi tarihleri!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com