Erbaa Belediyesi 7.7 milyon TL'ye arsa satıyor!

Erbaa Belediyesi 7.7 milyon TL'ye arsa satıyor! Erbaa Belediyesi 7.7 milyon TL'ye arsa satıyor!

Erbaa Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arsasını ihale usulü ile satıyor. İhale 3 Temmuz'da gerçekleşecek..Erbaa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Konut+Ticaret imarlı arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 750 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 3 Temmuz'da yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:


1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi (kapalı teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE DOSYA BEDELİ MİKTARI:3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu 03/07/2017 Pazartesi günü Saat 10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1. Tebligat için, firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmış adres gösteren "adres beyannamesi" ihale dosyasında bulunacaktır.

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

2.2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İmza sirküleri ihale dosyasında bulunacaktır.

3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

5. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu ihale dosyasında bulunacaktır.

6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

8. Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler, ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

Tel                                                    :  0 356 715 1191

Adres                                               :  Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 Erbaa/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel       :  İbrahim KESKİN/Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İlgililere ilanen duyurulur.