Evin bahçesine havuz nasıl yapılır?

Evin bahçesine havuz nasıl yapılır?

İstanbul İmar Yönetmeliğine göre derinliği 1.00 metreyi geçmeyen süs havuzları hariç, diğer yüzme havuzları için ruhsatın alınması gerekiyor. Peki, evin bahçesine havuz nasıl yapılır?Evin bahçesine havuz nasıl yapılır?

Bir evin bahçesine havuz yapılabilmesi için, öncelikle bağlı olunan belediyeden ruhsat izni alınması gerekiyor. Bilindiği üzere İstanbul İmar Yönetmeliğine göre derinliği 1.00 metreyi geçmeyen süs havuzları hariç, diğer yüzme havuzları için ruhsatın alınması gerekiyor.


Aksi halde, imar planına göre inşaatına izin verilmeyen; ancak buna rağmen inşa edilen havuzlar alınacak karar ile yıktırılabiliyor. 


İstanbul İmar Yönetmeliğine göre derinliği 1.00 metreyi geçmeyen süs havuzları ruhsata tabi olmadığı, yapıların arka bahçe mesafesinde 1.80 metre derinliğinde yapılan yüzme havuzunun ruhsata tabi olduğu ve imar planı koşullarına göre inşaat ruhsatı mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu yüzme havuzunun yıktırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında dava karar örneği aşağıda yer alıyor:


Temyiz İsteminde Bulunan : 1- ...

Vekili : Av. ...

2- (Müdahil) ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : Bahçeşehir Belediye Başkanlığı - İSTANBUL

Vekili : Av. ...


İstemin Özeti : İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir 


Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.


Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı Mukaddes Aras'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.


Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Bahçeşehir, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan havuz inşaatının 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 6.11.2001 günlü tutanakla ... Blokların arka bahçe kısmına 1,80 metre derinliğinde, (8x17) m2 boyutunda yüzme havuzu inşaatının tespit edilerek mühürlendiği, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesine göre derinliği 1,00 metreyi geçmeyen süs havuzlarının ruhsata tabi olmadığı, dava konusu yüzme havuzunun ise ruhsata tabi olduğu ve imar planı koşullarına göre ruhsat verilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 15.300.000,- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İmar planına aykırılık teşkil etmeyen durumlarda belediye havuz için ruhsat verebiliyor.Ruhsatın alınması ile yapılacak inşaat süreci "Havuz inşaatı nasıl yapılır?" da açıklanıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com