Fatih'te 10.5 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama işi ihalesi!

Fatih'te 10.5 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama işi ihalesi!Basın İlan Kurumu, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Binbirdirek Mahallesi, 235 ada 21 parselde, 25 yıl süreli olarak "Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama" modeli işini 10 milyon 488 bin 336 TL'ye ihaleye çıkardı.


Mülkiyeti Basın İlan Kurumu'na ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 235 Ada, 21 Parselde kayıtlı,347,50 metrekare büyüklükteki taşınmaz 25 yıl süreli olarak "Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama" modeli işi 10 milyon 488 bin 336 TL'ye ihaleye çıkarıldı.

Fatih

İlan metni: 

Basın İlan Kurumundan Restorasyon ve Yeniden Yapım Karşılığı Kiralama İşi İhale İlanı

Aşağıda vasıfları yazılı olan taşınmaz, İhale Dosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dâhilinde, mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle uzun süreli olarak Restorasyon ve Yeniden Yapım Karşılığı Kiralama İşi ihalesine çıkarılmıştır.

İheleye Konu Taşınmazın;

Fatih

İhaleye Konu İşin;

Fatih

İhaleye Katılabilmek İçin ; Teklif mektubunun bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 -) İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler ;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,
1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunun bulunduğu (İç zarf)
1.5) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; Basın İlan Kurumu adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya T.C. Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesinde bulunan TR72 0001 0008 8938 2002 0255 83 numaralı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılmış) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
1.6) İş Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,
1.7) Vekâletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
1.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ve/veya serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,
1.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
1.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
1.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,
1.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,
1.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

Fatih

2 -) Ortak girişim halinde (1/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 -) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

4 -) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 -) İlanda belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak, postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

6 -) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

7 -) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 -) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 -) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

10 -) Basın İlan Kurumu 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.