Kamulaştırma Kanununda Değişiklik

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik

Kamulaştırmasız el atma torba yasa ile getirilen davalarda uzlaşmaya varılması veya varılamaması durumunda yapılması gerekenler aşağıda yer alıyor. Yapılan yeni düzenleme ile ilgili bilgiler haberimizde...

Kamulaştırma davalarında bedel tespit esasları!

Kamulaştırma davalarında bedel tespit esasları kapsamında, idarece belgelerin mahkemeye verildiği günün dava tarihi olarak esas alınacağına ilişkin yargıtay kararı ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor...

Kamulaştırma kanununda değişiklik!

Kamulaştırma kanununda değişiklik bedelsiz el konulan taşınmazlara tazminat ödenmesine ilişkin düzenlemeyi içeriyor. Söz konusu değişikliği içeren kanun idarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz ibaresi ile başlıyor...

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

1 Mart 2013 tarihinde 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan hükümler haberimizin içerisinde...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında uygulanacak projelerde vergi istisnalarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemlerinin kamu eliyle ivedi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi öngörülüyor.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde Kamu İhale Kurumundan izin alınması öngörülüyor.

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile icra işlerinde geçerli olan tahsil harç oranlarının yüzde 1'e düşürülmesi amaçlanıyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iş yerlerinin kira giderlerinin azalan ciro oranınca hesaplanan kısmının Hazine tarafından karşılanması amaçlanıyor.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sanayi yangınlarına müdahale etmek üzere özel teçhizatlı OSB İtfaiye Merkezi kurulması planlanıyor.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Haberi

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik


Kamulaştırmasız el atma torba yasa!


6111 sayılı Kanunun göndermede bulunduğu Kamulaştırma Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre. “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır”. Yapılan yeni düzenleme ile anılan maddedeki uzlaşma süreci sadece 9/10/1956 – 4/11/1983 tarihleri arasında gerçekleşen kamulaştırmasız el koyma işlemlerine değil aynı zamanda 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden sonraki el koyma işlemlerine de 15 yıl süreyle uygulanacaktır.


Bu maddenin yürürlüğe...