09 / 12 / 2022

Kamulaştırmasız el atma torba yasa!

Kamulaştırmasız el atma torba yasa!

Kamulaştırmasız el atma torba yasa ile getirilen davalarda uzlaşmaya varılması veya varılamaması durumunda yapılması gerekenler aşağıda yer alıyor. Yapılan yeni düzenleme ile ilgili bilgiler haberimizde...
Kamulaştırmasız el atma torba yasa!


6111 sayılı Kanunun göndermede bulunduğu Kamulaştırma Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre. “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır”. Yapılan yeni düzenleme ile anılan maddedeki uzlaşma süreci sadece 9/10/1956 – 4/11/1983 tarihleri arasında gerçekleşen kamulaştırmasız el koyma işlemlerine değil aynı zamanda 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden sonraki el koyma işlemlerine de 15 yıl süreyle uygulanacaktır.


Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar dava bekletilir; uzlaşılamaması halinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye sunulmasından sonra davaya devam edilir.


Uzlaşma görüşmeleri, davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil etmez.


Uzlaşmaya varılması halinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir.


Uzlaşma; nakdi ödeme, idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle yapılabilir.


İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir.


Bu maddenin tazminata ilişkin hükümleri, vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı açtıkları tazminat davası süre bakımından dava hakkının düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da uygulanır. Kamulaştırma Kanunun 38. Maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önce “Kamulaştırma yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış veya kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl geçmekle düşer ve bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar” hükmü uygulanmaktaydı. Anayasa Mahkemesi 10.04.2003 tarihli kararı ile Kamulaştırma Kanunun 38, maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş, iptal kararı 04.11.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Dolayısıyla daha önce kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açmış olup hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle davasını kaybetmiş olanlar da Kamulaştırma Kanunundaki uzlaşma prosedüründen faydalanabileceklerdir.Kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması!
Taşınmazların değerinin tespiti!
Kamulaştırma kanununda değişiklik!
Kamulaştırma davalarında bedel tespit esasları!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com
Geri Dön