İBB'nin Mecidiyeköy'deki arsası 472 milyon TL'ye satılıyor!

İBB'nin Mecidiyeköy'deki arsası 472 milyon TL'ye satılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan 5 parsel arsayı 472 milyon TL'ye satıyor. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 28 Nisan 2021'de gerçekleşecek.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan 5 parsel arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 472 milyon TL olarak belirlendi. 

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 960

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

b) İlçesi: Şişli

c) Mahallesi: Mecidiyeköy

İBB
 
ı) İmar Durumu: 

1947 ada 60 ve 61 parseller; Ticaret Alanı + Trafo Alanı + Yol
1947 ada 69 parsel; Ticaret + Trafo Alanı
1947 ada 70 parsel; Trafo Alanı + Yol
1946 ada 96 parsel; “1/1000’lik planda Turizm-Ticaret Alanı ve kısmen yol alanı, 1/5000’lik Planda Şişli İlçesi, 1946 ada, 96 parselin emsal hakları 29.12.2003 tt’li Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar planı onama sınırı içerisinde Zincirlikuyu Kavşağı ile 4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir.” notu bulunmaktadır.          
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: 1947 ada, 60 ve 61 parselde Sultan Beyazıt vakfiyesi var. (1947 ada 69-70, 1946 ada 96 parsellerde vakfiye yok)    

k) Cinsi: Arsa

3) Muhammen Bedeli: 472.000.000.-TL

4) Geçici Teminatı: 14.160.000.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 28 Nisan 2021 - 10:00     Son teklif verme tarih ve saati: 27 Nisan 2021 Saat:16:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli    5.000.-TL

İBB

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 2021 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Yatırımcılara duyuru! İstanbul'un en gözde arsaları satışta!