İcrada tek ev satılır mı?

İcrada tek ev satılır mı?Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem olan haciz sürecinde, bazı malların haczedilmesi mümkün olmuyor. Peki, neler haczedilemez? İcrada tek ev satılır mı?


İcrada tek ev satılır mı?

İcra ve İflas Kanunu gereğince borçludan borcunu tahsil etmek isteyen alacaklılar, İcra'ya müracaat edebiliyor. Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem olan hacizde, bazı malların haczedilmesi mümkün olmuyor.


Peki, hakkında haciz kararı olan borçlunun tek evi varsa ne olur? İcrada tek ev satılır mı?


Kanunen, borçlunun haline münasip evi haczedilemiyor. Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılıyor.


Mahkeme bu durumda haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakmak üzere haczedilmek üzere satış kararı alabiliyor.


Haline münasip ev dilekçesi:


……...... İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI- BORÇLU:.......

VEKİLİ :.......

DAVALI ALACAKLI:.......

KONU  : Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebimizdir.


AÇIKLAMALAR :

1- Karşı taraf, müvekkilimiz aleyhine .......nün ....... E. sayılı dosyası ile icra takibi 

yapmıştır.


2- Müvekkilimiz takibe itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.


3- Alacaklı karşı taraf müvekkilimizin oturmakta olduğu tek katlı ahşap evinin tapu 

kaydına ../../..... tarihinde haciz koydurmuştur. Müvekkilimize icra müdürlüğü tarafından 103 Örnek ile meskeninin haczedildiği bildirilmiştir.


4- Müvekkilimizin mesken olarak kullandığı eve alacaklı tarafından konulmuş 

bulunan haczin kaldırılmasını istemekteyiz.


5- İİK. Madde gereğince borçlu meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını 

isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


YASAL NEDENLER : İİK. 82/12 ve İlgili yasa maddeleri


KANITLAR : Tapu Kaydı, Keşif, İcra Dosyası, her türlü kanıt.


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla. 


../../...


Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com