01 / 02 / 2023

İpotek koyma dilekçesi 2021!

İpotek koyma dilekçesi 2021!

Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotekte bulunuyor. Bu ipotek ile, oluşacak borç için bir taşınmaz teminat olarak gösteriliyor. İşte ipotek koyma dilekçesi 2021 örneği...İpotek koyma dilekçesi 2021!
Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotek de yer alıyor. Bu ipotek ile, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmaz teminat olarak gösteriliyor. Alacaklı borcunu ödemezse, alacaklı ipotekli taşınmazı satarak alacağını tahsil edebiliyor.

Tapuya ipotek konulabilmesi için yazılı bir dilekçe ile tapu dairesine başvuru yapılması gerekiyor. Bu talep dilekçesinde; ipoteğin miktarı, süresi, derecesi, ipotek tesis edecek kişinin kimlik bilgileri, eğer tüzel kişi ise ünvanı bildiriliyor. 

İpotek koyma dilekçesi 2021!
(Mahkeme kararından sonra)

……………………………TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA
Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ……. ili ………….. ilçesi ……………. mahallesi ……………. sokakta ………… ada ve………..parsel üzerinde;aynı ana gayrimenkulün…….nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ………………. …………………… (borçlu kat malikinin adı-soyadı ve adresi yazılır). ……………………… genel giderlerden payına düşen ……………………TL'yi …………………….sulh hukuk mahkemesinin……………..tarih ve………………sayılı kararına rağmen ödememiştir.

Mahkeme kararı dikkate alınarak,borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümü üzerinde borç tutarı olan………………….TL.miktarında diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkının tescil edilmesini,bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim.(Tarih…../…./……….)

Yönetici
(Adı-Soyadı,İmza)
ADRES: ……………………………….. ………………………………

EKLER:
1-Yöneticiliğin tevsikine ilişkin belge.
2-Yönetim planı.
3-Mahkeme kararı.

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021!
Geri Dön