01 / 02 / 2023

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021!

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021!

Kimi zaman karşın borcun ödendiği durumda fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. İşte tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021 örneği...Konut kredisi; satın alınacak konutun teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından veriliyor. Birçok banka değişken faiz oranları ile konut kredisi hizmeti veriyor. Bu kredi türünde satın alınan konut kredi kullanılan banka tarafından teminat altına alınıyor. Banka konut üzerine ipotek koyup kendisini güvence altına alıyor.

Konut üzerinde mevcut hakların elde edilmesi konut üzerindeki ipoteğin kaldırılmasıyla kazanılıyor. Bunun için öncelikle kredi ödemelerinin tamamlanmış olması gerekiyor. 

Tapudan ipotek kaldırmak için öncelikle borcun ödendiğine dair ipotek fek yazısının alınması gerekiyor. Bu fek yazısı ile tapu dairesine başvuru yapılabiliyor. Ancak kimi zaman karşın borcun ödendiği halde fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Mahkemeye verilecek tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

İpotek fekki dava dilekçesi 2021

.......... SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN  BORÇLU :...

VEKİLİ:…….

ALACAKLI:…….

KONU: İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153

KANITLAR  : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ
Geri Dön