28 / 01 / 2023

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi!

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi!

Kimi zaman karşın borcun ödendiği halde fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor. İşte tapu ipotek kaldırma dilekçesi..Taşınmazını ipotek ettiren kimseler, borcunu ödedikten sonra bu ipoteği kaldırabiliyor.  Tapudan ipotek kaldırmak için öncelikle borcun ödendiğine dair ipotek fek yazısının alınması gerekiyor. Bu fek yazısı ile tapu dairesine müracaat edilebiliyor.


Ancak kimi zaman karşın borcun ödendiği halde fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Mahkemeye verilecek tapu ipotek kaldırma dilekçesi örneği şu şekilde;


İpotek fekki dava dilekçesi örneği:


.......... SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN  BORÇLU   :…….


VEKİLİ                       :…….

ALACAKLI                :…….

KONU                        : İPOTEĞİN KALDIRILMASI


AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

 

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 


YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153


KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları


CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 


İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


BORÇLU VEKİLİİpotek koyma dilekçesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön