İpotek tesislerinde ödenen tapu harcı!

İpotek tesislerinde ödenen tapu harcı!

Gayrimenkul ipoteği, halen mevcut veya ileride meydana gelecek yahut meydana gelmesi olası olan her hangi bir alacağın, güvence altına alınması için, bir taşınmazın teminat verilmesi işlemidir...Gayrimenkul ipoteği, halen mevcut veya ileride meydana gelecek yahut meydana gelmesi olası olan her hangi bir alacağın, güvence altına alınması için, bir taşınmazın teminat verilmesi işlemidir. Sınırlı bir ayni haktır, ipotekli taşınmaz malın başkasına devri mümkündür. Üzerinde ipotek olan taşınmazın devri için, ipotek alacaklısının iznine gerek yoktur. İpotek; talep üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek Tapu Sicil Müdüıiüğü'nde resmi senet düzenlenerek yapılmaktadır. 


Gayrimenkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat oluşturmaktadır. Derecelerden birinin boşalması halinde bir alttaki derecede bulunan ipotek boşalan dereceye geçmez. Bankalarca veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen kredilere karşılık teminat verilen taşınmazların ipotek işlemlerinde resmi senet düzenlenmez. 


Müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmaz malın paydaşları kendi paylarını ipotek verebilirler. 


1- İpotek İşlemi İçin Aranan Belgeler 1. Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa ada parsel numarasını gösterir belge, 2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, 3. Alacaklının iki, borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafı, 4. Taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilecek ise, temsil belgesi (vekâletname). 


2- İpotek Tesisinde Ödenecek Harç İpotek işlemleri tapu harcına tabi bulunuyor. İpotek işlemlerinde; tapu kütüğüne tescil edilen ipotek alacağının miktarı üzerinden, binde 4,55 tapu harcı ödenmektedir. Harcı, kredi alarak gayrimenkulünü ipotek gösteren kişi, yani gayrimenkul sahibi ödemektedir. ipotek tesisi harçtan ayrı damga vergisine de tabi bulunuyor. İpotek işlemine konu alacak miktarı üstünden, binde 9,48 oranında aynca damga vergisi ödeniyor. 


5035 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un (1)31. maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123. maddesine eklenen son fıkra hükmünce; 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren; "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler)" (2) Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini, bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin, ipotek işlemleri harçtan müstesna tutulduğundan, bu işlemler üstünden harç ödenmeyecek. Aynı şekilde bu işlemler damga vergisinden de müstesna tutulduğundan, damga vergisi de ödemeyecektir. 


Şükrü KIZILOT/ Hürses Gazetesi