11 / 08 / 2022

Isparta'da 2 adet jeotermal saha ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek!

Isparta'da 2 adet jeotermal saha ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek!

Isparta İl Özel İdaresi tarafından Senirkent-Gençali, Merkez-Yakaören ve Şarkikaraağaç-Arak mevkiilerinde bulunan 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama sahası 275 bin TL'ye ihaleye çıkıyor.JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR


Isparta İl Özel İdaresinden:


Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatlı belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecektir.

 

Isparta da 2 adet jeotermal saha ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek!


İHALE TARİHİ: 31.03.2015

İHALE SAATİ: 11:00

ARAMA RUHSAT SÜRESİ: 3 YIL


Madde 3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

1) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

2) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)

3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya ihalenin adı yazılı olan süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

4) Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den vekâletname ve imza sirküsünü ibraz etmesi,

5) İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

6) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

7) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

8) Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

9) Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.

10) Tüzel kişiliğin Yönetimin noter onaylı imza sirküleri,

Madde 5- İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir veya bedelsiz olarak alınabilir.

İlan olunur.