08 / 08 / 2022

Niğde'de doğal mineralli su sahası ihale edilecek!

Niğde'de doğal mineralli su sahası ihale edilecek!

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Bor ilçesinde bulunan doğal mineralli su arama ruhsat sahasını ihaleye çıkartıyor. Söz Konusu sahanın ihalesi 24 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşecek.DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR


Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen doğal mineralli su arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Niğde de doğal mineralli su sahası ihale edilecek!


 

1 - Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 4966,81 hektar alana sahip, M33-a3, M33-b4 paftalarında doğal mineralli su arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


Niğde de doğal mineralli su sahası ihale edilecek!


İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 24/06/2015 günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.

İhale, Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2 - Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3 - Noter onaylı imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

7 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

8 - İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

9 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3 - İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,

4 - Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

5 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

7 - İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

8 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 24/06/2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.