İzale-i şuyu davası nasıl işler?

İzale-i şuyu davası nasıl işler?

Taşınmaz üzerinde hak sahibi olan malikler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek için oluşturulan davaya izale-i şuyu davası deniyor. Peki, izale-i şuyu davası nasıl işler?İzale-i şuyu davası nasıl işler?

Ortaklı mallarda, ortaklar arası çatışmalar çıkınca, ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması yöntemine 'izale-i şuyu' yani ortaklığı giderme olarak ifade ediliyor. 


Mahkeme, bu taşınmaz mal bölünebilir durumdaysa eşit bir şekilde paylaştırılmasına, bölünür durumda değil ise açık artırma yolu ile satılmasını sağlıyor. 


İzale-i şuyu davasını Medeni Kanun düzenliyor. Medeni Kanun’da 699.madde esas alınıyor. Bu dava sonucunda paylar paydaşlara da satılabiliniyor. Paydaşlara satılabilinmesi için tüm ortakların onay vermesi gerekiyor.


İzale-i şuyu davası Medeni Kanun'un 699. maddesinde şöyle yer alıyor;


"Madde 699: Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır."


İzale-i şuyu dava süreci!

Taşınır yada taşınmaz mallar hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği'ne müracaatı sonucu hukuki süreç başlıyor. 


Eğer satış kararı temyiz edilmiş ve yargıtay 6. hd tarafından da onaylanmış ise, satış dosyası oluşturuluyor. Hakim, işlemi yapmak üzere dosyayı satış memurluğuna tevdi ediyor. Memurluk bilirkişileri tayin ediyor ve malın değeri hakkında bir rapor alıyor.  Bu rapor taraflara tebliğ ediliyor. 


İhalenin feshi yolunda açılan dava red ediliyor ve karar kesinleşirse, satış memuru taksim tablosu düzenleniyor, taraflara tebliğ ediyor. İlgili tapu, trafik vs.. dairesine alıcı adına tescilin yapılmasını emreden müzekkeresini gönderir ve dava konusu maldaki ortaklık son buluyor. 


İzale-i şuyu davaları ne kadar sürer?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com