İzmir Menemen'de 2.1 milyon TL'ye icradan satılık deri fabrikası!

İzmir Menemen'de 2.1 milyon TL'ye icradan satılık deri fabrikası! İzmir Menemen'de 2.1 milyon TL'ye icradan satılık deri fabrikası!

T.C. Menemen İcra Müdürlüğü, İzmir ili Menemen ilçesi Kesik köyü, Panaz mevkiindeki deri fabrikasını arsasıyla birlikte 2 milyon 180 bin 539 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 06 Nisan 2012 Cuma günü 11:00-11:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

T.C. MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2011/64 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı satış şartları; 1) Tapu Kaydı:  İzmir  ili, Menemen ilçesi, Kesik Köyü, Panaz Mevkii, 18 cilt, 1753 sayfa, 167 ada 7 parselde kayıtlı, 6.308 metrekare içerisinde "bahçeli 2 katlı idare binası olan 3 katlı betonarme denri fabrikası ve müştemilatı" ana taşınmaz nitelikli gayrimenkul. Bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkul lerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporlarında açıklanmıştır. 2) imar durumu: Taşınmaz ayrık nizamlı ve her m2 için 4 m3 inşaat izni bulunan sanayi bölgesinde yer almakta olup çekme mesafeleri her cepheden 10 ar metredir. 3) Taşınmazın önemli özellikleri: Satışa konu taşınmaz, İzmir ili, Menemen ilçesi, Kesik Köyü, sınırları içerisinde yer alan 6.308 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerinde kurulu deri fabrikasıdır. Adresi; Deri Serbest Bölgesi Kesik Köy Menemen /İzmir olup, 6.308 metrekarelik arsası bulunan taşınmaz 2 katlı idari kısım, 3 katlı üretim kısmı, tek katlı üretim mahalli/depolama alanı ve batar katlardan ibarettir. Fabrika binası ve idari binası betonarme karkas-prefabrik olarak inşaa edilmiş olup, yapı sınıfı IVA olarak belirlenmiştir. Fabrika binası içerisinde asansör, su deposu, bay bayan soyunma odaları duş ve tuvalet kısımları mevcuttur. Fabrika ile bitişik nizam yapılı iki katlı idari kısım ise toplantı ve ofis odaları ile tuvalet mahallerinden teşkil etmiştir. Bitişik müştemilat yapılar hasarlı olup, ekonomik değerini yitirmiştir. Keşif günü olan 30.05.2011 tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde herhangi bir üretim faaliyetine rastlanılmamıştır. Taşınmaz sanayi bölgesi içerisinde yer almakta olup, belediye imkanları ve ulaşım açısından sorunu yoktur. Fabrika uzun zamandır faaliyette olmadığından ve boş kaldığından, gerek olağan yıpranması gerekse bakımsızlıktan dolayı yıpranmasında artış gözlemlenmiştir ve ayrıca kısmi yangın izleri mevcuttur. Taşınmaz toplam inşaat alanı yaklaşık 4774 metrekare hesaplanmış olup, taşınmazın genel durumu, yaşı ve diğer hususlar dikkate alındığında yıpranma oranı %30 olarak belirlenmiştir. Bölgedeki zemin değerleri alım-satım ve günün rayiçleri ile piyasa koşulları dikkate alındığında 40 TL/m2 olarak belirlenmiştir.   Yapı Alanı m2 Br Fiyat TL. Yıpranma % Değeri TL Fabrika 4.774 577 30 1.928.219 Arsa Değeri 6.308 40 1 252.320 TOPLAM 2.180.539 4) Takdir Olunan Kıymet: 2.180.539 TL. dir. (Takdir olunan kıymet, Menemen İcra Hukuk Mahkemesi'nin 18.11.2011 tarihli ve 2011/43 E., 2011/136 K. Sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.) 5) Satış Şartları: 1- Satış 06.04.2012 günü 11:00-11:10 saatleri arasında yazılı saatlerde Menemen Adliyesi mezat salonu zemin kat no: 16 odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 16.04.2012 günü 11:00-11:10 saatleri arasında Menemen adliyesi mezat salonu zemin kat no:16 odasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.   Satışa Konu Taşınmaz Muhammen Değeri 1 .Açık Arttırma Günü 2. Açık Arttırma Günü Saati İzmir ili, Menemen ilçesi, Kesik Köyü, Panaz Mevkii, 18 cilt, 1753 sayfa, 167 ada, 7 parselde kayıtlı, 6.308 metrekare içerisinde "bahçeli 2 katlı idare binası olan 3 katlı betonarme deri fabrikası ve müştemilatı" ana taşınmaz nitelikli gayrimenkul 2.180.539 TL. 06.04.2012 16.04.2012 11:00-11:10 2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL.) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa çıkaran (Alacaklı) VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ olduğundan KDV. Kanunu' nun 17/4-L maddesi gereğince iş bu satış işlemi KDV'den istisna tutulmuştur. İhale damga vergisi, alıcı adına tahahkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergisi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderler ihale alıcısına aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya U.K. 'nun 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karanrı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz ise hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İ.İ.K. 129. maddede ki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasında ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüd faizi aynca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satış ilamnı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için işbu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/64 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 01/02/2012 (IİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B.l 1624 wwww.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!