25 / 09 / 2023

Kaçak inşaat şikayet dilekçesi!

Kaçak inşaat şikayet dilekçesi!

Bir yapının kaçak sayılması için, yetkili mercinin bilgisi olmadan yapılmış olması yada imar mevzuatı koşullarına uymadan inşa edilmiş olması gerekiyor. Peki kaçak inşaat şikayet dilekçesi ile bildirilebir mi?...
Kaçak inşaat şikayet dilekçesi!


Kaçak inşaat, imar mevzuatına aykırı yapılan yapıyı ifade ediyor. Bir yapının kaçak sayılması için, yetkili mercinin bilgisi olmadan yapılmış olması yada imar mevzuatı koşullarına uymadan inşa edilmiş olması gerekiyor. Ruhsat alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılar ruhsatsız yapı niteliğini taşıyor.


3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi: 

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.


Bu düzenlemeyle ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanılan yapılar hakkında ilgili belediye veya valiliklerce inşaatın o andaki durumunun tespit edileceği ve derhal mühürlenerek durdurulacağı hüküm altına alınmıştır”.


Kaçak inşaat şikayet dilekçesi!

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve yapı denetim sisteminin etkin uygulanabilmesi için, ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının bulunduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile şikayet edilebiliyor.Kaçak inşaat nedir?
Kaçak bina inşaat cezası nelerdir?
Kaçak inşaatın mühürlenmesi!
Kaçak inşaat cezasına itiraz!Geri Dön