17 / 08 / 2022

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik 2022!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik 2022!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü 31839 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü 31839 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde yer alan “ihale konusu işte” ibareleri “45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 45.1.13.6 ncı maddesinde yer alan “ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.” ibaresi “45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapmış olması gerekir.”, “ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması gerekir.” ibaresi ise “45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması gerekir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 19- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik 2022!

MADDE 4- Aynı Tebliğin eki Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağının 4 üncü maddesinde yer alan “Yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar alım yapılmış olması gerekmektedir.” ibaresi “Yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1 inci maddesine göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az 45.1.13.1 inci maddede düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar alım yapılmış olması gerekmektedir.” olarak, 6 ncı maddesinde yer alan “Faturayı Düzenleyenin veya Alıcının* Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” ibaresi “Mükellefe Fatura Düzenleyenin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” olarak ve “yeteri” ibaresi “beyan edilmesi gereken fatura sayısı” olarak değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “*Bu sütunda, faturanın mükellef tarafından düzenlendiği durumlarda “alıcı” bilgilerine; mükellef tarafından düzenlenmediği durumlarda ise “faturayı düzenleyen” bilgilerine yer verilecektir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve tutanağın “Ek:” başlıklı bölümünde yer alan maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Mükellef Adına Tutanağı İmzalayanın İmza Beyannamesi ile Mükellefe Ait Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Sureti

2) Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesinin Aslı ya da Sureti”

MADDE 5- Aynı Tebliğin eki Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının 4 üncü maddesinde yer alan “Yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar satış yapılmış olması gerekmektedir.” ibaresi “Yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1 inci maddesine göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az 45.1.13.1 inci maddede düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar satış yapılmış olması gerekmektedir.” olarak, 5 inci maddesinde yer alan “Faturayı Düzenleyenin veya Alıcının* Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” ibaresi “Mükellef Tarafından Düzenlenen Faturadaki Alıcının Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” olarak ve “yeteri” ibaresi “beyan edilmesi gereken fatura sayısı” olarak değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “*Bu sütunda, faturanın mükellef tarafından düzenlendiği durumlarda “alıcı” bilgilerine; mükellef tarafından düzenlenmediği durumlarda ise “faturayı düzenleyen” bilgilerine yer verilecektir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve tutanağın “Ek:” başlıklı bölümünde yer alan maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.