27 / 09 / 2022

Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?

Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?

Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?: Kat maliki kurulu, ana gayrimenkulde kat maliki olan tüm apartman sakinleri, apartman yöneticisi ve yönetim denetçisinden oluşuyor. Kurul toplantısının kanuna göre şekli haberimizde...
Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?


Kat maliki kurulu kimlerden oluşur? sorusuna şöyle cevap verebiliriz: Kat maliki kurulu, ana gayrimenkulde kat maliki olan tüm apartman sakinleri, apartman yöneticisi ve yönetim denetçisinden oluşuyor. Kat maliki kurulunun, söz konusu gayrimenkul ile ilgili karar almak için yılda en az bir kez toplantı yapması gerekiyor.


Kat maliki kurulu kimlerden oluşur? sorusunu yanıtladıktan sonra, kat malikleri kurulunun toplantısı ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan maddelerden de bahsedebiliriz. Buna göre; 


Kat maliki kurulunun toplantısı ve kararları


I - Toplantı zamanı:

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


(Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.


İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.


II - Yeter sayı:

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.


(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt 

çoğunluğudur.


Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.


III - Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.


Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.


Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.


Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.


(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.Apartman karar defteri nasıl doldurulur?
Kat malikleri olağanüstü toplantı kararı örneği!
Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?
Kat malikinin dava hakkı!
Yeni kat maliki kanunu!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com

Geri Dön