Kayseri Talas'ta 21.2 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Kayseri Talas'ta 21.2 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Talas Belediye Başkanlığı, Kayseri Mevlana Mahallesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkulü 21 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı.


 

Talas Belediye Başkanlığı, Kayseri Mevlana Mahallesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 21 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Talas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 06.11.2019 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden
temin edilebilir.

Kayseri Talas

İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,
2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi
(Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce
Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri
gerekmektedir.