Kayseri'de 6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kayseri'de 6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydınlar'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün muhammen bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydınlar'da yer alan gayrimenkulü 6 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 6393 ada, 1 parselde bulunan Özel Eğitim Tesis Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
1 - İhale 07/08/2019 Çarşamba günü saat 13.50’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
E - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 07/08/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

Kayseri