Kayseri'de 9 milyon TL'ye satılık özel eğitim tesisi imarlı arsa!

Kayseri'de 9 milyon TL'ye satılık özel eğitim tesisi imarlı arsa! Kayseri'de 9 milyon TL'ye satılık özel eğitim tesisi imarlı arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı imarlı arsayı ihale ile satışa sunuyor...Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı arsası ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 9 milyon TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada, 1 parselde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.

1- İhale 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:10'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenişen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmihaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı

ç- Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirkükeri

d- Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi

e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihakeye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyeniz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Mevki: Şeker
Ada: 10663
Parsel: 1
Metrekare: 9.000
Muhammen bedel: 9.000.000,00-TL
Geçici teminat: 270.000,00-TL
Açıklama: Özel Eğitim Tesis Alanı