Kimler KEY ödemesi alabilir?

Kimler KEY ödemesi alabilir? Kimler KEY ödemesi alabilir?

29 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yeni KEY ödemeleri listesi açıklandı. Peki KEY listesindeki isimler neye göre belirleniyor? Kimler KEY ödemesi alabilir? İşte KEY alma şartları..Kimler KEY ödemesi alabilir?

29 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yeni KEY ödemeleri listesi açıklandı. Peki KEY listesindeki isimler neye göre belirleniyor? Kimler KEY ödemesi alabilir?


3320 sayılı kanun gereğince verilen KEY ödemelerinde kimlerin hak sahibi olduğu, key ödemesi alma şartları gibi esaslar şu şekilde açıklanıyor:


MADDE 1

a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta olanların kendilerine,


b) (10) ve (10)'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,


c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun'un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,


Bu Kanun'da belirtilen esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı" yapılır.


10) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise isteyenler, işçilerini Konut Edindirme Yardımından faydalandırabilirler.


Konut edindirme yardımından, hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli göreve atananlar, kanunları gereği sözleşmeli statüe çalışanlar, memur ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yararlamazlar.Ancak bunlardan kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve bu Kanun'un 3'üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince ödeneceğini belirtmek kaydıyla bu yardım hakkında yararlanabilirler. Sözleşmeli personelin yardımı ödeme şekli yönetmelikte tespit edilir.


Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır. Ancak yardıma müstehak işlerden her ikisine yardım yapılıp yapılmamasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden her ikisine yardım yapılması halinde, bu yardım bir konut için kullanılır.


Ancak Konut Edindirme Yardımlarından bir defa yararlanılır.


Konut Edindirme yardımım toplam 180 ay süre ile yapılır. Yardımdan yararlanma şartlarının kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. Bunlardan gerekli şartları yeniden kazananlara veya yardıma müstehak eşine, kalan süre için yardım yapılmasına devam olunur.


Konut edindirme yardımına müstehak olan Devlet memuru diğer kamu görevlileri ve çalışanlar ile işçilerden bağımsız konut sahibi bulunanların çalışır iken, bu Kanun'un 5'inci maddesinin (b) bendine göre yardımdan yararlanmaya hak kazandıkları süre içerisinde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bakiye süreler için yardım ödenmesine devam olunur.


Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulunmayanları ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanuni mirasçılarına ödenir.KEY iptal listesi ne demek?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com