KİPTAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart'ta!

KİPTAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart'ta! KİPTAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart'ta!

KİPTAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

KİPTAŞ'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı şu şekilde;

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan İlanen Duyurulur.

                                                                                                                 

Yönetim Kurulumuzun  02.03.2020 tarih 16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2020 Perşembe günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 22.04.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No:05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

2019 YILINA AİT  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususununbelirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

KİPTAŞ'ın yeni genel müdürü Ali Kurt oldu!