Kira borcu için ihtarname örneği!

Kira borcu için ihtarname örneği!

Kiracı, kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor. Aksi halde mal sahibinden aldığı ihtarlar tahliyesine neden olabiliyor. İşte borcun ödenmemesi halinde gönderilecek kira borcu için ihtarname örneği..


Kira borcu için ihtarname örneği!

Kiracı kira sözleşmesi süresi boyunca kira bedelini ve aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


İ H T A R N A M E


İHTAR EDEN :....................................


MUHATAP :..................................... 


KONU : .................... ayı kira bedeli .................-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ../../.... tarihli kira mukavelesi gereği aylık .................-TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ...............-TL ................ ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3- ..................-TL .............. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince hakkınızda tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağınını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 


İHTAR EDEN VEKİLİSAYIN NOTER,


Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 
Kira ödemesi nasıl yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com