26 / 06 / 2022

Kiracı tahliyesi dava dilekçesi örneği!

Kiracı tahliyesi dava dilekçesi örneği!

Kiraya veren, kira sözleşmesini kanunda belirtilen haklı nedenlerin doğması halinde açacağı dava ile sona erdirebilir. Peki, Kiracı tahliyesi dava dilekçesi nasıl yazılır? İşte kiracı tahliyesi dava dilekçesi örneği..Kiracı tahliyesi dava dilekçesi örneği!

Kiraya veren, kira sözleşmesini kanunda belirtilen haklı nedenlerin doğması halinde, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Tahliye nedenleri:

-Gereksinim, yeniden inşa ve imar

-Yeni malikin gereksinimi

-Kira borcunun ödenmemesi

-Kiracının aynı ilçe sınırlarında evinin olması

-Tahliye taahhüdü verilmiş olması


Kiracı tahliyesi dava dilekçe örnekleri:


Dilekçe örneği - 1 -


……………………..… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI             :

VEKİLİ             :

DAVALI             :

 

KONU               : Taahhüt nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.


DAVANIN DEĞERİ      : … TL (Yıllık Kira Bedeli)


AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı, …/…/2013 tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilin maliki olduğu … adresteki dairede …TL  aylık kira karşılığı oturmaktadır.


2- Kiracı davalı, kiralanan arasındaki sözleşmede 1 yıl sonra serbest idaresiyle tahliye taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüde rağmen kiracı mecuru tahliye etmediğinden, ev sahibinin kirada bulunan oğlu dairede ouracağından bu davayı açmak zorunda kaldık.HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER          : Tahliye Taahhütnamesi, emsal kira bedeli araştırmaları ve  diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Kiracının mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ederim. …/…/2015


Dilekçe örneği - 2 -


................. MAHKEMESİNE

........


DAVACI                :.......         

VEKİLİ                :.......           

DAVALI                :.......


KONU   : Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye


DAVA DEĞERİ       : Senelik Kira Bedeli .......

 

AÇIKLAMALAR :1-Davalı müvekkilimizin kiracısıdır. Müvekkilimize ait bulunan ....... adresindeki ikikatlı ahşap evde ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ve aylık  ....... kira ödeyerek oturmaktadır.

 

2-Müvekkilimiz söz konusu binayı yıktırarak yerine yeni inşaat yapacaktır. Yapılacak bina ile ilgili olarak proje çalışmaları tamamlanmış, gerekli başvurular yapılmış ve inşaat ruhsatı da alınmıştır.


3-Bu durum 6570 Sayılı Yasanın 7/ç  Maddesi gereğince kiracıya .......Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. Davalı kiracı buna rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir.


Bu nedenle taşınmazın tahliyesini talep etmekteyiz.YASAL NEDENLER : ...... Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat


KANITLAR           : Kira Sözleşmesi,İhtarname, Proje, İnşaat Ruh.


İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle yeniden inşaat nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


 

DAVACI VEKİLİ

............


Kiracı tahliye sözleşmesi örneği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com