Kocaeli Milli Emlak'tan satılık 26 gayrimenkul!

Kocaeli Milli Emlak'tan satılık 26 gayrimenkul!Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli'nde yer alan 26 gayrimenkulü satıyor. 


Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Kocaeli'nde yer alan 26 gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 1 Kasım tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

Kocaeli Milli Emlak

Kocaeli Milli Emlak

Kocaeli Milli Emlak

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar, kiralaması yapılacak taşınmazlar ve satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler  ile taşıtlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kullanma izni tesis edilecek taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi  Ankara  Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a-1) Tedavüldeki Türk Parası,
  2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,           
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.    

3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,14.,15.,26. sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle boş tur.  9. sıraki sıradaki taşınmaz  baraka ve bahçe yapılmak suretiyle işgallidir. 22. sıradaki taşınmaz bahçe olarak işgallidir. 19.-21.-23. sıradaki taşınmazlar tarımsal amaçlı işgallidir.  12.-13.-16.-17.-20.-22. taşınmazlar imar planlarına göre kısmen yapı yasaklı alanda kalmaktadır.Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
Kiralaması yapılacak taşınmaz kısmen işgalli olup,  bu taşınmaz üzerinde sabit yapı yapılmaksızın tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilecektir.  Taşınmazın üzerinde varsa mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı  İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde  bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün http:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.  
Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İlanda boş olduğu belirtilen bağımsız bölümlerin ilan tarihi ile satış tarihi arasında tahsise konu edilmesi halinde; 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesinde yer alan öncelikli alım hükümleri aynı şekilde uygulanır.
(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı 3 'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak en fazla iki yılda  ödenebilir.                                                                                                                                                   
(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.                                                                                                               (d) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.                                                                                                                                                                       (e) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

Kocaeli Milli Emlak                                                                                                                                                                                                                                                                
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli  5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

7- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.    

8- Taşınır malların   satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinde binek otomobillerde %1, diğerlerinde %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olur.       

İlan metninin devamı için tıklayın