Konut kredisi sigorta iptali!

Konut kredisi sigorta iptali! Konut kredisi sigorta iptali!

Konut kredisinde yapılan sigortalardan DASK zorunlu bir sigorta olup; diğer sigortalar isteğe bağlı olarak yapılan sigorta olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yapılan konut kredisi sigorta iptali nasıl olur?Konut kredisi sigorta iptali!

Konut kredisi kullanma sürecinde tüketicilere birtakım sigortalar yapılıyor. Ancak yapılan bu sigortalardan DASK zorunlu bir sigorta olup; diğer sigortalar isteğe bağlı olarak yapılan sigorta olarak karşımıza çıkıyor.


Konut kredisi yönetmeliğinde göre; Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamıyor. 


Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda oluyor. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ sigortalarında, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamaz. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamaz. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklıdır.


Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında sigorta sözleşmesi sonlandırılır. 


Tüketicinin isteği dışında yapılan sigortaların iptali için de dava açılabiliyor. Konut kredisi sigorta iptali dava örneği şu şekilde:


 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) 


Esas-Karar No: 2010/462 

Esas - 2011/1081


TÜRK MİLLETİ ADINA 

                                                              

 GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2010/462 

KARAR NO : 2011/1081 

HAKİM : ÖMÜR AKIN 40068 

KATİP : EBRU AKSU 100123 

DAVACI : KUBİLAY ÖZKAYA -  İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Merkez/ KIRKLARELİ 

DAVALI : ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ - Merkez Merkez/ KIRKLARELİ 

VEKİLİ : Av. BORA TERZİ - Gençlik Mah.Güneş Sok.No:16/11 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ 

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı 

DAVA TARİHİ : 30/07/2010 

KARAR TARİHİ : 27/12/2011 


Davacı 30/07/2010 havale tarihli dava dilekçesinde; 

Kırklareli ili tüketici sorunları hakem heyetinin 28/06/2010 tarih ve 2010/120 sayılı kararını ilgili yasa hükümlerini, yargıtay içtihatlarını dikkata almadan ve yüzeysel olarak değerlendirilip verdiğini düzenlenen konut finansman kredi sözleşmesinin matbu olup maddeleri üzerinde müzakare imkanı tanınmadığını bunun da ilgili yasa hükümlerine aykırılık oluşturduğunu, banka şubesinin savunmasında ön bilgi verildiğini ve müzakere edilmesini belirtmesine rağmen bunun böyle olmadığını sözleşme ve eklerinin alelacele kullanıcılara imzalatıldığını, bu nedenle tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığının 28/06/2010 tarihl ve 2010/120 sayılı kararının kaldırılmasına 17/03/2010 tarihli refinansman yapılan konut finansman kredi sözleşmesinin yasalara usul ve esaslara aykırı tesis edilen sigortalar ile ilgili maddelerin iptaline geri ödeme bitimine kadar dask sigortası dışındaki usulsüz ve geçersiz sigortaların yapılmaması ile 500,24 TL nin iadesini yargılama giderlerinin davalı tarafta bırakılmasını talep ve dava etmiştir. 


Davalı vekili 01/02/2011 tarihli cevap dilekçesi ile davacı müvekkilinin bankadan talep ettiği bireysel krediye ilişkin olarak düzenlediği bireysel kredi başvuru formunda " kullandığım kredinin hayat sigortasını peşin olarak bankaya yatırmak istiyorum" şeklinde beyanda bulunduğunu, bizzat kendisinin hayat sigortası yapılmasını istediğini bu nedenlerle davacı tarafın davasının reddine tüm yargılama ve harç ve masrafların ve avukatlık ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir. 


Dosya İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk mahkemesine bir hukukçu ve bir mali müşavirden oluşan bilirkişi kurulundan rapor aldırılmak üzere gönderilmiş ve bilirkişi kurulu 14/11/2011 havale tarihli bilirkişi raporu ile tarfalar arasında konut kredisi finansmanı amacı ile düzenlediği anlaşılan 25/03/2008 tarihli Bireysel kredi sözleşmesinin 15. maddesinde kredinin hayat sigortasının ve konut sigortasının yaptırılarak primlerinin ödenmesi hususunun kredi kullananın mükellefiyeti olduğu hükmünü içermesi ve 17/03/2010 kredi revize (sabit taksitli konut finansmanı sözleşmesi) sözleşmesinin eki olan taksit tablosunda "iş bu geri ödeme planı tediye fişi Kubiley Özkaya ile imzalanan 25/03/2008 tarihli sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır" ibaresinin el ile yazılarak imzalanmış bulunması, keza kullandırılan kredinin 5582 sayılı Mortgage (Tutsat) yasası kapsamında bulunması nedeniyle davalı bankanın kullandırılan kredi için hayat sigortası ve ipotekli konut içinde konutsigortası yaptırarak primlerini kredi kullanandan (davacıdan) talep etme hakkının bulunduğu görüşünde olduklarını raporunda bildirmişlerdir. 

Açılmış olan dava taraflar arasında 17/03/2010 tarihinde ve finansmanı yapılan konut finansman kredi sözleşmesinin dask hariç olmak üzere diğer banka tarafından resen yaptırılan sigortaların iptali isteminin reddine ilişkin tüketici sorunları hakem heyetinin 01/06/2010 günlü kararının iptali istemli davadır. 


Yapılan yargılama toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davacı kubilay özkaya ile davalı ziraat bankası arasında 25/03/2008 tarihli bireysel kredi sözleşmesi akdetildiği ve aylık 1,30 faiz oranı ve 84 ay vade ile 30000 TL konut finansmanı için bireysel kredi kullandırıldığı müteakip 17/03/2010 tarihinde konut kredisinin sabit faizli konut finansmanı sözleşmesi ile revize edildiği ve 25610 TL lik bakiye borcun 60 ay vade ve aylık %0,99 faiz oranı ile yeniden yapılandırıldığı taraflar arasında akdedilmiş bulunan 25/03/2008 tarihli sözleşmenin 15 maddesinde verilen kredinin hayat sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğu ve ipotek alınan gayrimenkulun de sigortasının da yaptırılmasının ve primlerinin de ödenmesine ilişkin sigorta koşullarının da hüküm altına alındığı ve kredi kullananan tarafa yükümlülük getirdiği kredi talebine ilişktin 24/03/2008 tarihli başvuru formunda davalı taraf hayat sigortası primini peşin olarak ödeyceğini beyan ettiği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kredi müracaat formunu imzaladığı, her ne kadar görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti 25/03/2008 tarihli kredi sözleşmesinin 15 maddesini 17/03/2010 tarihli revize sözleşmesinin dayanak tutarak davalı bankanın uygulamasının yerinde olduğunu beyan etmiş ise de toplanan delillere göre bilirkişi heyetinin görüşünün yerinde olmadığı zorunlu olarak ve tüketici müzakere edilmeden yaptırılan hayat sigortasının ve konut sigortasının tüketici aleyhine haksız şart niteliğinde olduğu her ne kadar tüketicinin imzası ile teyit edildiği iddia edilse de uygulamada banka ile tüketicinin eşit ve müzakere edebilir durumda olmadığı konut finansman kredisi almak zorunda olan tüketicinin her türlü şartı kabul ettiğinin bilinen gerkçek olduğu kısacası bankanın uygulamasının tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında haksız şart niteliğnide olduğu anlaşılmakla davanın kabulü yönünde aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 


GEREKÇELİ KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlere göre; 

Davacı tarafından 30.07.2010 havale tarihi ile açılmış olan davaya ilişkin yapılan açık yargılama sonunda; 


Usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılan Kırklareli ili tüketici sorunlrı hakem heyeti başkanlığının 28/06/2010 tarih 2010/120 sayılı kararının İPTALİNE, 


502,04 TL nin davacıya iadesine, 

Alınması gerekli 29,00 TL harcın davalıdan tahsiline, 


Davacı tarafından yapılan dosyada sarf ve evrakı mevcut 473,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, 


İlişkin davacı ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinde itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.Konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliği tam metni!

https://emlakkulisi.com/konut-finansmani-sozlesmeleri-yonetmeligi-tam-metni/378516Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com