Lojman kirası nasıl kesilir?

Lojman kirası nasıl kesilir? Lojman kirası nasıl kesilir?

31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde 15/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek lojman kiraları yer alıyor. Peki, lojman kirası nasıl kesilir?Lojman kirası nasıl kesilir?

31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde 15/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek lojman kiraları yer alıyor.


Lojman kiraları 2015..

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49.-TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,32.-TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 3,05.-TL/m² kira bedeli alınır.


Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:


A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,28.-TL/m²,


B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;


 a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,24.-TL/m²,

      

ç) Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,31.-TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilir.


Lojman kirası nasıl kesilir?

Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince, konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.


Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.


Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.


Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.


Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.


Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.


Kamu lojman yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com