Maketten konut satışından cayma hakkı!

Maketten konut satışından cayma hakkı!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu hükümlerine göre, tüketici maketten konut satışında on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayabiliyor...


Maketten konut satışından cayma hakkı!

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleyen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ön ödemeli konut satışlarında tüketicinin cayma hakkı da düzenleniyor.


Kanuna göre, tüketici maketten konut satışında on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayabiliyor.


Tüketicinin cayma hakkı..

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.


(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. 


Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


Konutta yeni tüketici yasasının tam metni!