Malatya Defterdarlığı'ndan 77 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Malatya Defterdarlığı'ndan 77 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Malatya Defterdarlığı'ndan 77 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptırılacak. İşin bedeli 77 milyon 67 bin TL olarak belirlendi. 


Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak. Bedeli 77 milyon 67 bin TL olarak belirlenen işin ihalesi 28 Ağustos 2018 günü gerçekleşecek.

 

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, I. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 10:00’da, II. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 14:00’de Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde Müdür odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 4 adet (2 lise, 2 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil 28.039.323,31 -TL) tablo 2 de belirtilen toplam 28.051.789,26 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 12.465,95 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet (1 lise, 1 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil 10.265.744,41 TL) tablo 4 de belirtilen toplam 10.710.439,20 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 444.694,79 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

5 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır

6 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

7 - I. Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 4.207.768,38 -TL dir.

     II Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 1.606.565,88 -TL dir.

8 - İhale dokümanı bedeli her iki grup için ayrı ayrı 500,00 TL (Beşyüz) dir.

9 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler,

b) Geçici teminat olan I. Grup için 4.207.768,38 TL, II. Grup için 1.606.565,88 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.