Melikgazi Belediyesi'nden 8.2 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iş yeri!

Melikgazi Belediyesi'nden 8.2 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iş yeri! Melikgazi Belediyesi'nden 8.2 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iş yeri!

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, Hunat Mahallesi'nde bulunan iş yeri ve müştemilatlarını 10 yıllığına 8 milyon 250 bin TL'ye kiraya çıkarıyor. İşin ihale günü 7 Ekim 2020 olarak açıklandı.Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, Hunat Mahallesi'nde bulunan iş yeri ve müştemilatlarını 10 yıllığına kiraya çıkarıyor. İşin bedeli ise 8 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. 

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 12271 ada I parsel üzerinde Hunat Çarşısında bulunan işyerleri ve bu işyerlerini oluşturan müştemilatlarla birlikte (Otopark kısmı hariç) toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra No: 1
Mahalle: Hunat
Ada: 12271
Parsel: 1
Taşınmaz Cinsi: İş yerleri ve Müştemilatları
Muhammen Bedel: 8.250.000 TL
Geçici Teminat: 247.500 TL 
Ek Geçici Teminat: 247.500 TL 

1) İhale 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 15.00'de Belediyemiz Encümen Salonu'nda yapılacaktır.

2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir,
2.1) Teklif mektubu,
2.2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
2.3) İhaleye katılacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri.
2.4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,
2.5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
2.6) Şartnamede belirtilen niteliklerin bulunduğuna dair belgeler.
2.7) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
2.8) İhale katılım belgesi,
2.9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4) Son müracaat tarihi 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar olup, müracaatlar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılacaktır