Mersin'de 12.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Mersin'de 12.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Mersin'de 12.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Anamur Özel Eğitim Uygulama Merkezi çevre düzenlemesi ve Mersin Yenişehir'de 2 adet arsayı kat karşılığı ihaleye çıkarıyor.Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Anamur Özel Eğitim Uygulama Merkezi çevre düzenlemesi ve Mersin Yenişehir'de 2 adet arsayı toplamda 12 milyon 459 bin 368 TL bedel ile ihaleye çıkarıyor. 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 27/02/2019 tarihinde saat 10:00 de Mersin Defterdarlığı Binasında (14. Kat Milli Emlak Müdürü Odasında) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binalarının (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 6.066.332,80TL maliyetli MEB- Anamur Özel Eğitim Uygulama Merkezi Binasına karşılık tablo 2 de belirtilen 2 (İki) adet ve toplam 6.393.036,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 326.704,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3- Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
5- Geçici teminat bedeli 958.955,40 TL dir . (DokuzyüzellisekizbindokuzyüzellibeşTL Kırk Krş)
6- İhale dokümanı bedeli 500,00TL (Beşyüz)dir.
7- İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 958.955,40 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Banka Hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN TR09 0001 0002 0700 0010 0054 95) Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d)Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Engeç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.