Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır?

Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır?Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise tapu sicilinin düzeltilmesi davası açılabiliyor. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır?


Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır?

Medeni Kanun gereğince,  bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebiliyor.


İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklı oluyor.


Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır?


Tapu iptal davasında yetki taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde oluyor. 


Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.


Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.


Düzeltme

İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.


Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.


Muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com