17 / 08 / 2022

Niğde Merkez'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Niğde Merkez'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı, Niğde Merkez'de yer alan arsa üzerinde öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatı yaptıracak.İnşaat bedeli 43 milyon 817 bin TL olarak belirlendi.Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


Niğde İl Özel İdaresince aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat/arsa karşılığı Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis İnşaatı yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.


ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN:

İLİ:  Niğde

İLÇESİ:  Merkez

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ:  Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi)

CİNSİ:  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ:  25.573,34 m²

PAFTA NO:  -

ADA NO:  276

PARSEL NO:  34


SOSYAL TESİS YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN:

İLİ:  Niğde

İLÇESİ:  Merkez

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ:  Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi)

CİNSİ:  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ:  23.426,91 m²

PAFTA NO:  ----

ADA NO:  276

PARSEL NO:  36

KARARININ TARİHİ VE NOSU: 09.12.2015/424

MUHAMMEN BEDEL:  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 43.817.740,80.-TL. (Kırküçmilyonsekizyüzonyedibinyediyüzkırktürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT:  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 43.817.740,80.-TL'nin %3'ü olan 1.314.532,22.-TL.

İHALE TARİH, SAAT VE YERİ:  İhale 30.12.2015 Çarşamba günü saat 11:00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.


ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER:  İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00- 17:00 saatleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl  Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.- TL(Bintürklirası) karşılığında satın alınabilir.


DOSYANIN TESLİMİ:  İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 30.12.2015 Çarşamba günü saat11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.


ASGARİ İSTENENLER:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine İl Encümeninin 09.12.2015 tarihli ve 424 sayılı kararına istinaden;


1 - 276 ada 34 parselin imar durumu “Üniversite Alanı” E-2 olup, İdareye ait arsanın şartnamede yer alan şartlar dahilinde yükleniciye verilmesine karşılık (parsel üzerine İdarenin hazırlamış olduğu avan projeye göre asgari 2000 kişilik öğrenci yurdu yapılacaktır.), 276 ada 36 parsel üzerine yüklenici tarafından yapılacak olan mevcut Uygulama Projeleri-1 de yer alan Sosyal Tesis binasının tamamının İdareye bırakılmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak sosyal tesis binası dışında yükleniciye kalacak arsa karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 100.000,00-TL (Yüzbintürklirası) den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)


2 - Avan projeye göre uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.


3 - 3194 sayılı imar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.


İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (100.000,00-TL’den az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3 ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)


4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,


6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)


7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR**********************40 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)


8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,


9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.


10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.


11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi                üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.


12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.


13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.


15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 30.12.2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası, İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşin kontrolü İdaremiz teknik elemanlarınca yapılacak olup, iş 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’ndan muaftır. 276 ada, 34 parsel üzerine yüklenici tarafından yapılacak olan öğrenci yurtlarının 15 yıllığına Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralanması ile ilgili, KYK ve İdare arasında ön protokol imzalanmış olup, yüklenici yapacak olduğu yurt binasını KYK’ya kiralayabilecektir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.