Önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı nedir? Önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....


Önalım hakkı nedir?


Önalım hakkı nedir? sorusuna hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor.  Kanuni ve akdi olmak üzere iki türlü önalım hakkı yani şuf'a hakkı bulunuyor.


Taşınmaz mal satılacağı zaman satıcı durumu, önalım hakkı sahibine bildirmeye zorunludur. Kanuni önalım hakkı söz konusu olduğunda ise bildirme yükümlülüğü tapu sizcil memurunun oluyor. 


Önalım hakkı zamanaşımı!


Önalım hakkı nedir? sorusunu yukarıdaki gibi cevapladıktan sonra bu hakkın zamanaşımına uğrayacağı süreden bahsedebiliriz. Önalım hakkı, hak sahibinin satışı öğrenme gününden itibaren bir ay ve her halükarda tapu 

siciline şerh verildiği tarihten itibaren on sene geçmekle son buluyor. Şufalı taşınmazın mülkiyeti, önalım hakkının tek taraflı irade beyanı şeklinde kullanılmasıyla değil, taşınmazı alanın razı olup tapuda düzenlenecek resmi senedi imzalaması ve tescil ile veya bunu yapmaktan kaçındığı takdirde tescil davası açılarak lehte karar alınması ve bu kararın kesinleşmesi ile geçiyor. Önalım hakkı sahibi, satışı öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde alıcıya başvurarak taşınmazın kendisine satışını istemeli, talebi reddedildiği takdirde bu bir aylık süre içinde ilgili taşınmaz malın kendi adına tescili için dava açmalıdır. 


Önalım hakkı sahibi, satış bedeli ile alıcıya ait olan satış masraflarından sorumlu oluyor. Müşterek mülkiyette paydaşlar arasında pay satışı yapılıyorsa; önalım hakkından feragat edildiği tapuya şerh edilmişse; aksi kararlaştırılmadıkça bağışlama ve trampa sözleşmelerinde; İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan cebri satışlarda yani açık arttırmalarda taşınmazın, şirket sermayesi olarak devredildiği hallerde ve kat mülkiyetine geçilmiş veya paydaşlar arasında fiilen taksim edilmiş taşınmazlar için önalım hakkı kullanılamıyor.Satış vaadi sözleşmesi nedir?
Şufa hakkının şartları!
Sözleşmeden doğan şufa hakkı!
Kanuni şufa hakkının tanımı!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com