Pg Power Enerji Limited Şirketi kuruldu!

Pg Power Enerji Limited Şirketi kuruldu! Pg Power Enerji Limited Şirketi kuruldu!

Pg Power Enerji Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Abdulkadir Durukan,  Mehmet Durukan ve Mualla Selin Altıncıoğlu ortaklığında kuruldu. 


Pg Power Enerji Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Abdulkadir Durukan,  Mehmet Durukan ve Mualla Selin Altıncıoğlu ortaklığında kuruldu. 

Pg Power Enerji Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 6-Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mümessil, acente, lisans sahibi ve franchise alan olarak hareket etmek, mümessillik,acentelik, lisans ve franchise vermek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik,acentelik,franchise, müteahhitlik, müşavirlik, proje mühendisliği, bayilik, disribütörlük ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak. 7-İştigal konuları ile ilgili faaliyetleri yürütmek amacı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve ofis açmak. 8-Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tasarrufta bulunmak, bunları kiralamak, inşa ettirmek, satın almak, gerektiğinde satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakları üçüncü kişiler lehine tesis etmek, bu hakların lehine tesisini kabul etmek ve bunları fek etmek. 9-Şirketin amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere, sınai, ticari ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kurulmuş yada kurulacak her türlü şirkete iştirak etmek veya yatırım yapmak. 10-Belirli bir konudaki faaliyetler için gerçek ve tüzel kişi veya kişilerle geçici ortaklıklar kurmak, tahvil ve hisse senedi satın almak, veya herhangi bir şirketin hisselerini satın almak ve sermayesine iştirak etmek. 11-Teşvik belgesi başvurularını yapmak ve edinmek. 12-Konusu ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında daha etkili bir pazarlamayı sağlamak için her türlü reklam, tanıtım ve diğer her çeşit organizasyonu gerçekleştirmek, kurulmuş organizasyonlara katılmak, ortak olmak, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak. 13-Konusu ile ilgili üçüncü kişi ve kişilerle sözleşmeler akdetmek. 14-Amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı sektörden, bank, finans kurumu ve diğer kuruluşlardan kısa,orta, uzun dönemli krediler ve her türlü teminat veya borç almak ve bu amaçla ipotek tesis etmek ve gayrimenkuller üzerinde rehin tesis etmek veya işletme hakkı vermek. 15-Kendi veya üçüncü şahıs menfaatine her türlü kefalet, garanti ve teminat vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile ile taahhütlerde bulunmak. 16-Şirketin amacı ve faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere markalar, modeller, çizimler, özel üretim ve imalat yöntem veya sistemleri, know-how, şerefiye ve patent hakları gibi gayri maddi hak ve malları iktisap etmek. İktisap ettiği gayrimenkul hak ve mallar üzerinde her türlü işlemi yapmak, bunlar üzerinden her türlü tasarrufta bulunmak, bu hakları tescil, terkin ve iptal ettirmek. 17-Konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine tesisatı, techizat, elektrik ve elektronik cihazlar donanımlarını satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek. 18-Şirketin faaliyeti ile ilgili olan ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira ve haklarını ve beratlarını, alametifarikaları, her türlü yerli ve yabancı imtiyazları, marka, patent, teknik, bilgi, ruhsat, ticaret ünvanlarını, sınai,resim ve modelleri, sair hakları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, kiralamak, devretmek ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle iş birliği yapmak. 19-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak.

Pg Power Enerji Limited Şirketi adres:Maslak Mah.Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza No:1/55 Sarıyer