17 / 08 / 2022

Reddi miras dilekçe örneği 2021!

Reddi miras dilekçe örneği 2021!

Miras bırakan kimsenin ölümünün ardından ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine başvuru yapılarak, söz konusu miras, mirasçıları tarafından reddedilebiliyor. Peki, dilekçe nasıl yazılır? İşte reddi miras dilekçe örneği 2021...Reddi miras dilekçe örneği 2021!

Miras bırakan kimsenin ölümünden sonra ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine beyanda bulunarak, söz konusu miras mirasçıları tarafından reddedilebiliyor. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası 3 ay içinde reddedebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını ardından öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihin ardından işleniyor.

Reddi miras dilekçe örneği 2021!

Reddi miras işlemi için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuluyor. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla belirlenebiliyor. Ancak bu süre, kendilerinin miras bırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermiyor.

Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işleniyor.

Mirasçılar miras reddi için ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine beyanda bulunarak, söz konusu miras mirasçıları tarafından reddedilebiliyor. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla belirleniyor. Peki, reddi miras dilekçesi nasıl yazılır? İşte reddi miras dilekçe örneği 2021...

Reddi miras dilekçe örneği 2021!

Reddi miras dilekçe örneği 2021

……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

…/…/…

Davacı

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com