Resul Kurt: Kira geliri olanlar daha az vergi ödeyebilir mi?

Resul Kurt: Kira geliri olanlar daha az vergi ödeyebilir mi?Kira geliri elde edenlerin merak ettiği konulardan biri de daha az vergi ödemek için ne yapılması gerektiğidir. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit ediliyor...


Kira geliri elde edenlerin merak ettiği konulardan biri de daha az vergi ödemek için ne yapılması gerektiğidir. 

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir;


 - Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

 - Gerçek Gider Yöntemi 


Bu iki yöntemden hangisinin seçilmesi gerektiğine karar verilirken gerçek giderlerin yüzde 25 oranını aşıp aşmadığına bakılmalıdır. Eğer gerçek giderlere yapılan harcamalar yüzde 25 oranını aşıyorsa gerçek gider yöntemi seçilmelidir. Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. 


Götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemeyeceklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 


Götürü gider yönteminde gider indirimi 


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25'i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, gerçek gider yöntemini seçmek zorunda olup, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. 


Gerçek gider yönteminde indirilecek giderler 


Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir. 

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, 

- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

 - Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

 - Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

 - Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından (iş yeri kira gelirleri hariç) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i (İktisap bedelinin yüzde 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 

2008 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) 

- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, - Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri, 

- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, 

- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) 

- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 

Türkiye'de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye'de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. 


Resul Kurt/ Star Gazetesi