Riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım işlemleri!

Riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım işlemleri! Riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım işlemleri!

Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıyan yapılara riskli yapı deniyor. İşte, riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım işlemleri!Riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım işlemleri!

Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıyan yapılara riskli yapı deniyor. Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Müdürlük raporları inceliyor ve raporlarda eksik ya da yanlışlık bulunmaması halinde raporlar Tapu Müdürlüğü’ne bildiriliyor. 


İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ ediliyor. 


Riskli yapı tespitinde tahliye ve yıkım süreci!

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor. Bu konuda Belediyeye yazı yazılması gerekiyor. 


Riskli Yapı, bina sahiplerince verilen altmış günlük süre içinde yıkılıp yıktırılmadığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor. 


Yapılan kontrolde bina yıkılmamışsa, yapının otuz gün içinde idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günlük ek süre verilerek bina maliklerine tebligat yapılıyor. 


Ek süre sonunda yapılan kontrolde eğer yıkım işlemi yapılmamışsa, kamu gücü ile insandan ve eşyadan tahliye işlemleri, yıkım işleri tamamlanır. Burada yapılacak masraflar Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanıyor. 


Tüm bunlara rağmen yıkma işlemi yapılamazsa, Bakanlıkça yıkma işlemleri tamamlanıyor.  Bu durumda yapılan tüm masraflar, İlgili Tapu Müdürlüğüne bildiriliyor ve bina malikleri müteselsil sorumlu olarak tapu kaydına ipotek işlemleri yapılıyor.


Yıkım işlemi sonucunda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapusu, sahiplerin arsa payları dikkate alınarak arsa tapusu haline geçiyor.  İşlemler Belediyece resen yapılıyor.


Riskli yapı tespiti dava dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com