Şahinbey Belediyesi'nden 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Şahinbey Belediyesi'nden 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul! Şahinbey Belediyesi'nden 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Şahinbey Belediye Başkanlığı; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı, Bülbülzade, Şahintepe ve Dumlupınar mahallelerinde yer alan 6 adet gayrimenkulü toplamda 41 milyon 180 bin 552 TL bedel ile satışa çıkarıldı.


Şahinbey Belediye Başkanlığı; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı, Bülbülzade, Şahintepe ve Dumlupınar mahallelerinde yer alan 6 adet gayrimenkulü satışa sundu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 41 milyon 180 bin 552 TL bedel isteniyor. 

1- İHALENİN KONUSU:
Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 6 adet arsanın satış ihalesidir.

2 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu taşınmazların ihalesi 10/04/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale
Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 10/04/2019 ÇARŞAMBA
günü Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü
olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL
karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)
5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800
7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da
Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını
isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir. 
6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk Parası,
b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,
7 - İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte
şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi
yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,
b. Gerçek Kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)
c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,
g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.