03 / 10 / 2023

Sakarya Adapazarı'nda 1 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Adapazarı'nda 1 milyon TL'ye satılık arsa!

T.C. Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Ozanlar mahallesindeki arsayı 1 milyon 75 bin 885,20 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 10 Nisan 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek 

Verilen ilan şöyle;   T.C. SAKARYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2012/5   İzale-i Şüyuu Yoluyla satışına karar verilen, aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış günü, saati ve önemli özellikleri İle satış şartları belirtilen; 1-TASINMAZIN TAPU KAYDI: Sakarya Ilı Adapazarı Hcesl, Ozanlar mahallesi, 1794 Ada, parsel 3 de kayıtlı arsa vasfında olup 8.965,71 m2 büyüklügündedlr. 1- TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: imar kanunun 18.maddesl gereğince imar Uygulama sahasında kalmakta olup imar durumu verilemlstlr. 1- TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ozanlar mahallesi sınırlan içerisinde, ilce yerleşim yerine 4 km. mesafededir. Yeni kent yerleşim yerine ise yaklaşık 10 km. Mesafede olup, Adapazarı yenikent karayoluna cephelidir. Düz taban arazıdır. Sürülü tarım arazisi olup toprak yapısı killi tırılıdır. Parselin batısı asfalt yol, kuzey tarafı tarla yolu dlger taraflarda tarımsal üretim yapılan araziler bulunmaktadır. 1- TAŞINMAZIN DEĞERİ: Satışa konu taşınmazlara İlişkin dosyada mevcut kıymet taktirine dayanak bilirkişi heyetinin raporuna göre: 1.075.885,20 TL (Birmilyonyetmişbeşbinsekizyüzseksenbeş Lira yirmi krş) kıymetinde olduğu taktir edilmiştir. 55 İİK. 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarıda acık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazların Açık arttırması: 10.04.2012 Salı günü saat 14.00-14.10 saatleri arasında, Sakarya l.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonuna yapılacaktır. Bu acık arttırmada taşınmazlara taktir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en cok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; 2.AÇIK ARTIRMASI: 20.04.2012 Cuma günü günü, aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. Bu acık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüchanı olan aiacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları İle takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla en cok arttırana İhale olunur. 2- Vergi Dairesi tarafından bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, eğitime katkı payı, tapu harcının 1/2'sl satın alana alt olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ve vergi borçları İle satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'sl nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- Taşınmazı satın alanlar, İhaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı İle İhalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya ÜK.130.mad. göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse İhale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma İlgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetlnlllr. Bu artırmada teklifin İİK. 129.mad. hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en cok artırana ihale edilir. 5- Haciz alacaklıları ile, diğer ilgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi taktirde, hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 6- Satış bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse U.K. 133 maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hic bir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.  7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmus ve munderecatını kabul etmls sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarası İle Müdürlüğümüze başvurmaları Han olunur. 05.03.2012 www.bik.gov.tr B-14067  İlan için tıklayın!
Geri Dön