Sarıyer'de 25.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 25.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Uskumru'da yer alan gayrimenkulü 25 milyon 125 bin TL bedelle satışa çıkardı.İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Uskumru'da yer alan gayrimenkulü 25 milyon 125 bin TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 12 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2019/4166 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , USKUMRU Mahalle/Mevki , - Ada No , 63 Parsel No , 16.750,00 Yüz Ölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, tapunun 63 parsel numarasında kayıtlı 16.750,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
Satışa konu taşınmaz Kilyos Mare Negro Sitesi içerisinden geçen Tatlı Su Caddesine 20,00m. Mesafede, Uskumru köyü, Arı Köy Sitesinin arkasında ve bu sitenin tel örgü sınırında bulunmaktadır. Tamamı 16.750,00m2 miktarlı parsel üzerinde keşif tarihi itibari herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Halihazır durumu itibari ile kadastral yola cephesi bulunmayıp hafif engebeli bir topografyaya sahiptir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih, 9246 sayılı imar durum belgesine göre; Sarıyer İlçesi, Uskumru Mahallesi 63 parsel 18.01.2018 tasdik tarihli ve 16.10.2018 değişik tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gümüşdere- Kısırkaya Bölgesi I.Etap Koruma Amaçlı Uyulama İmar Planında l.Derece Doğal Sit Alanında, kısmen "Park" lejantında, kısmen 15,00m. En kesitli "Taşıt Yolu" lejantında, kısmen 10,00m. En kesitli "Taşıt Yolu" lejantında kısmen de "Dere Taşkın Alanı" lejantında kalmaktadır.
Plan notları, Genel Hükümler 9.maddesindeki; "Teknik ve Sosyal Donatı alanları komu mülkiyetine geçmeden uygulama yapılamaz." Denilmektedir.

Sarıyer de 25.1 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Plan notları; Özel Hükümler 5.madde; "Afet tehlikeli alanlar; 5.2.Taşkına Maruz Alan" maddesinde "1/1000 ölçekli Gümüşdere- Kısırkaya Bölgesi I.Etap Koruma Amaçlı Uyulama imar Planında yer alan Karanlık Dere, Gümüşdere ve Tatlısı Deresinin maksimum yapı yaklaşmasının İSKİ görüşü doğrultusunda her iki taraftan 25,00m. Toplam 50,00m. Olarak belirlenmiştir. Bu alanlar yeşil alan olarak ayrılmıştır. Yeşil alan dışında bulunan Taşkına Maruz Alanlarda İSKİ ve DSİ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz" denilmektedir.Ancak 16.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gümüşdere- Kısırkaya Bölgesi I.Etap Koruma Amaçlı Uyulama İmar Planı değişikliğinin ilan ve askı işlemleri henüz tamamlanmadığından, bu aşamada imar uygulaması yapılamamaktadır denilmiştir
Kıymeti : 25.125.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/03/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/04/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4166 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/01/2021 *Örnek no:27
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.