31 / 03 / 2023

Şişli'de 17.4 milyon TL'ye icradan satılık daire!

Şişli'de 17.4 milyon TL'ye icradan satılık daire!

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 ada 91 parselde yer alan daireyi 17 milyon 400 bin TL'ye satıyor...T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 ada 91 parselde yer alan daire 17 milyon 400 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 8 Temmuz tarihinde saat 14:15'te yapılacak.

İlan metni:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2020/868 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mah., 1947 ada, 91 parselde kayıtlı, 37. kat - 418 ve 419 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazların tamamı. Tarafların menfaati gereğince her iki taşınmazın bir bütün olarak tek taşınmaz şeklinde satılmasına karar verilmiştir. Satış konusu gayrimenkuller 234/145031 arsa paylı 37.kat (418) bağımsız bölüm numaralı kat bahçeli dairenin tamamı ile, 210/145031 arsa paylı 37.kat (419) bağımsız bölüm numaralı kat bahçeli dairenin tamamı niteliğindedir. 10 bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 50 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatları ile güvenlik ve sosyal donatıları tamamlanmış olan ana binada yer alan bağımsız bölümler; 419 No.lu bağımsız bölüm numaralı kat bahçeli daire; ana binanın 37.normal katında yer almakta olup, onaylı mimari projesine göre hol, tesisat odası+ WC, mutfak+ oturma alanı, kat bahçesi, yatak odası ve oda dahilinde banyo-WC mahallerinden ibaret, 98m2 alana sahip, daire tarafından kullanılan 65 m2 alana sahip iklimlendirme alanı mevcuttur, Karadenizi Marmarayı ve İstanbul Boğazına hakim manzarası bulunmaktadır. 418.No.lu bağımsız bölüm numaralı kat bahçeli daire; ana binanın 37.normal katında yer almakta olup, onaylı mimari projesine göre hol, wc, tesisat odası, mutfak+ salon, kat bahçesi, yatak odası ve oda dahilinde banyo-wc mahallerinden ibaret, 90m2 alana sahip, daire tarafından kullanılan 43 m2 alana sahip iklimlendirme alanı mevcuttur. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte, 418 ve 419 bağımsız bölüm numaralı dairelerin birleştirilerek tek daire şeklinde, hol, hizmetli oda + banyo-wc, koridor, mutfak, salon, yatak odası+ banyo-wc, giysi odası, yatak odası+ banyo-wc + giysi odası ile projesinde iklimlendirme alanı olarak gösterilmiş olan alan kapalı kullanım alanına dahil ve daire kullanımındadır. Dairede iklimlendirme alanına doğru, 419 nolu dairenin yatak odası kısmının yaklaşık 20 m2 büyütülerek iklimlendirme alanının kapalı alana dahil edildiği, tüm tesisat odaları, 418 numaralı bağımsız bölümde şaft hacmi, kat bahçesi ve tesisat odasının kapalı alana dahil edildiği tespit edilmiştir. Taşınmazların birlikte kullanılması göz önünde bulundurulduğunda, toplam 228 m2 kapalı alan+ 83 m2 iklimlendirme alanı olmak üzere 311 m2 alanlıdır. Yapılan değişiklikler kapsamlı tadilatla düzeltilebilir niteliktedir.
İmar Durumu : Kâğıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alman imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz 31.12.2007 tasdik tarihli 1/1.000 Ölçekli Kağıthane 3.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, "E=2.50, H=Serbest" yapılanma şartlarında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiştir denilmiştir.
Kıymeti : 17.400.000,00 TL (418 ve 419 nolu bağımsız bölümlerin toplam değeri)
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 08/07/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 05/08/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Şişli de 17.4 milyon TL ye icradan satılık daire!

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/868 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Geri Dön