02 / 07 / 2022

Spektron İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Spektron İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Dımıtrı Arndt tarafından kuruldu. Spektron İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Dımıtrı Arndt tarafından kuruldu. 

Spektron İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, yapı kimyasalları, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaatçılık, müteahhitlik ve taahhüt işleri yapmak suretiyle betonarme, kargir, ahşap ve yığma binalar, yol, köprü, ve tüneller inşa etmek, barajlar, göletler, elektrik santralleri, trafo inşa etmek ayrıca bu konularda taşeronluk yapmak, kendi üstlendiği işleri taşeronlara yaptırmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat ihalelerine katılmak, taahhütte bulunmak yap-işlet-devret, yap işlet modeline göre inşaatlar yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat müteahhitliği yapmak. Bütün bakanlıkların, resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, her türlü yurt içi ve yurt dışı inşaat taahhüt işlerine girişmek, yatırımları yapmak, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, uluslar arası mümessillik, bayilik, distribütörlük, müşavirlik, toptancılık işlerini yapmak. b) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. c) Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. d) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. e) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi. f) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak. g) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak. i) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi. j) Şirket işletme konusu ile ilgili faaliyetlerde buluna bilmek için, gerekli ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil ve itfa senedi gibi değerleri aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir.